barcelona-football-tickets.com
RCD Español Agencia Oficial FC Barcelona Agencia Oficial
FC Barcelona Agencia Oficial RCD Español Agencia Oficial

Sme referenčná webová stránka pre sekundárny trh s lístkami. Ceny vstupeniek môžu byť vyššie alebo menšie ako nominálna hodnota.

Home » PRIVATNE

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV


OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súlade s ustanoveniami obsiahnutými v španielskom Organickom zákone 15/1999 z 13. decembra, o ochrane osobných údajov [v špan. jaz.: Ley Orgánica de Protección de Datos], a pravidlami jeho uplatnenia, správca stránky, spoločnosť FOOTBALL AND MUSIC EVENTS SERVICES, S.L., prihliadajúc na ustanovenia čl. 5 a 6 tohto zákona, informuje všetkých užívateľov stránky www.barcelona-football-tickets.com, ktorí poskytli alebo poskytnú svoje osobné údaje, že tieto budú zaradené do databáz spoločnosti FOOTBALL AND MUSIC EVENTS SERVICES, S.L., ktorá je riadne zapísaná na Španielskom úrade na ochranu osobných údajov.

Súhlas užívateľa

Sprístupnením svojich osobných údajov prostredníctvom objednávkového formulára alebo emailu a prijatím jeho odoslania, užívatelia výslovne, dobrovoľne a nepochybne súhlasia s použitím ich osobných údajov na nasledujúce účely.

Účel

Údaje sprístupnené prostredníctvom tohto portálu budú použité na nasledovné účely:

Kvalita údajov

Všetky údaje vyžiadané prostredníctvom tejto internetovej stránky sú povinné z dôvodu, že sú potrebné na poskytnutie optimálnych služieb užívateľovi.

V prípade neposkytnutia všetkých žiadaných údajov, sprostredkovateľ nezaručuje poskytnutie žiadaných služieb.

Užívateľ je jedinou zodpovednou osobou za správnosť a platnosť údajov poskytnutých prostredníctvom rôznych formulárov na internetovej stránke.

Poskytnutie údajov tretím osobám

Osobné údaje užívateľa nebudú poskytnuté tretím spoločnostiam, vynímajúc prípady, v ktorých by ich sprístupnenie bolo nevyhnutné na splnenie ním formulovaných požiadaviek.

Pred akýmkoľvek poskytnutím osobných údajov, sa predbežne požiada ich majiteľov o výslovný a nepochybný súhlas.

Uplatnenie práv na prístup, opravu, zrušenie a odvolanie

Sprostredkovateľ zaručuje užívateľovi uplatnenie jeho práv na prístup, opravu, zrušenie a odvolanie v rozsahu stanovenom platnými právnymi predpismi.

Týmto spôsobom, v súlade s ustanoveniami španielskeho zákona o ochrane osobných údajov, môže uplatniť svoje práva prostredníctvom zaslania výslovnej žiadosti a kópie občianskeho preukazu na emailovú adresu:

info@barcelona-football-tickets.com alebo obyčajnou poštovou zásielkou na adresu C/ La Vila, número 69, 17310 Lloret de Mar (Girona).

Bezpečnostné opatrenia

V súlade s ustanoveniami Kráľovského dekrétu 1720/2007 z 21. decembra, ktorým sa schvaľuje vykonávacie nariadenie k organickému zákonu 15/1999, sprostredkovateľ uvádza, že prijal všetky technické a organizačné opatrenia potrebné na zaručenie bezpečnosti a integrity osobných údajov, s ktorými bude zaobchádzať a zabránenie ich strate, pozmeneniu a prístupu k nim neoprávnenými tretími osobami.

Maloleté osoby

Osobám mladším ako 14 rokov sa výslovne zakazuje sprístupniť svoje osobné údaje prostredníctvom tejto internetovej stránky, bez predchádzajúceho súhlasu a dozoru ich rodičov alebo právnych opatrovníkov.

Ak sa sprostredkovateľ dozvie o porušení tohto zákazu, pristúpi k vymazaniu akýchkoľvek údajov spojených s daným užívateľom.

Databáza s údajmi je zapísaná v Hlavnom registri na ochranu osobných údajov Agentúry na ochranu osobných údajov pod evidenčným číslom: ČÍSLO V HLAVNOM REGISTRI DATABÁZ AGENTÚRY NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV: B17820002069094254